For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

سحر عطار زاده

Grade: 
Graduated

خانم سحر عطارزاده یکی از دانشجویان فعال و سختکوش  کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه صنعتی اصفهان بودند. ایشان در سال 1378 تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد را تحت راهنمایی اینجانب  به بایان رساندند. شاخه ی تحقیقاتی ایشان نظریه عملگرها بود و رساله ی ایشان تحت عنوان

  “Ideal-reducibility of positive operators on Banach lattice”

نوشته شد. در حال حاضر ایشان به عنوان یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی ایران مشغول به خدمت می باشند.