For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

آزاده قاسمی فرد

Grade: 
Ph.D

خانم آزاده قاسمی فرد در حال حاضر دانشجوی دوره دکتری در رشته ریاضی کاربردی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان هستند که قرار است تحت راهنمایی اینجانب تحقیقات خود در شاخه ریاصیات مالی به بیش برند. موضو ع مورد علاقه ایشان مدل ساری ارزش در معرض خطر تحت فرآیند های برشی است.

تحت نظارت وف ایرانی